Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla uppdrag som advokaterna vid Activa advokaterna i Helsingborg HB (advokaterna) utför för sina klienter i sina respektive underbolag.

Advokaternas verksamhet bedrivs enligt de regler och principer som fastställs av Sveriges advokatsamfund, se www.advokatsamfundet.se

Advokaterna debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna.

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, brådska och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som gäller enligt Sveriges advokatsamfund.

Advokaterna har rätt att fakturera delarvode eller arvodesbelopp á conto.

Advokaterna äger rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg.

För den händelse rättsskyddsförsäkring endast ersätter del av fakturerat arvode förbehåller vi oss rätten att fakturera klienten resterande del.

Advokaterna debiterar och bokför allt nedlagt arbete. Exempel på arbete kan vara kontakter (t.ex. e-mail eller telefonsamtal) med er, era ombud, myndigheter, banker, domstol m.m. Minsta tid som debiteras per åtgärd är 15 min.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr. Vid utebliven betalning har advokaten rätt att avbryta arbetet för klienten.

I många ärenden kan klienten utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar en advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten.

Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader. Advokaten hjälper till i kontakterna med försäkringsbolag och ansöker om rättsskydd.

Om det inte finns någon försäkring med rättsskydd kan en privatperson ofta få rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del.

Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon måste svara för. På advokatbyrån hjälper vi till att upprätta ansökan om rättshjälp.

Betalning av faktura ska ske inom tjugo (20) dagar från faktura- datum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller advokaten sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

Advokaterna ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av advokaterna genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande och endast med de begränsningar som följer av detta avtal. Sålunda skall ansvaret vara begränsat till direkt skada och, i beloppshänseende, till tre miljoner (3 000 000) kr.

Tvister med anledning av uppdragsavtalet ska hänskjutas till Malmö tingsrätt, som slutligt ska pröva tvisten.

Svensk lag ska tillämpas på tvisten.